ცენტრალიზებული სერვისები

რატომ არის საჭირო ცენტრალიზებული სერვისები?

უკვე 10 წელზე მეტი გავიდა, რაც ევროკომისიამ ერთიანი ევროპული ცის პროგრამა დაიწყო. მიუხედავად ამისა, ევროპაში ყველა ქვეყანას ჯერ კიდევ საკუთარი საჰაერო ნავიგაციის სერვისის პროვაიდერი ჰყავს,  საჰაერო მიმოსვლის მართვის საკუთარი სისტემებით, მეტეოსერვისით და ა.შ. კომისიამ შეიმუშავა 9 ფუნქციური ბლოკი ამგვარი ფრაგმენტაციის სანაცვლოდ, თუმცა ისინი ჯერ კიდევ არ ფუნქციონირებს. ერთიანი ევროპული ცის კვლევისა და განვითარების პროგრამის (SESAR) იმპლიმენტაციის ფაზაში ევროკონტროლი ახალი ინიციატივით გამოდის და წევრ სახელმწიფოებს ცენტრალიზებული სერვისების პროგრამას თავაზობს. საერთაშორისო ორგანიზაციამ  ცენტრალიზებულ, ევროპულ დონეზე განსახორციელებელი დაახლოებით 9 სერვისის იდენტიფიცირება მოახდინა და წარუდგინა ისინი სახელმწიფოებს. ცენტრალიზებული სერვისების პროგრამის მიხედვით, თუ ევროკონტროლის 40 წევრ სახელმწიფოში არ იქნება დუბლირებული სისტემები, მაშინ შესაძლებელი გახდება თანხის დაზოგვა და დამატებითი ბენეფიტების მიღება, როგორიცაა მეტი საიმედობა, გაუმჯობესებული თამიმდევრულობა და თავსებადობა.

ევროკონტროლს დიდი გამოცდილება აქვს ცენტრალიზებული სერვისების განხორციელებაში. ორგანიზაციის ინიციატივით შეიქმნა და დღემდე წარმატებით მუშაობს ცენტრალური ნაკადების მართვის ერთეული, ევროპის სააერნაოსნო მონაცემთა ბაზა, ცენტრალური სამარშრუტო ხარჯების ოფისი.

ცენტრალიზებული სერვისები წინგადადგმული ნაბიჯია ხარჯების ეფექტურობის, ფრაგმენტაციის დაძლევის და საერთო ჯამში ერთიანი ევროპული ცის დანერგვის კუთხით.

130429-CS-Airlines

რა არის ცენტრალიზებული სერვისი?

ცენტრალიზებული სერვისები არის:

  • საჰაერო ნავიგაციის დამხმარე სერვისი ან დაკავშირებული ფუნქცია.
  •  გამოცდილია ცენტრალური ევროპული ქსელის დონეზე
  • მოაქვს განსაზღვრული ბენეფიტები ხარჯ-ეფექტურობის და ჰარმონიზაციის კუთხით.
  • ასრულებს მნიშვნელოვან როლს შესასრულებელი მიზნების განხორციელებაში წევრი სახელმწიფოებისათვის.
  • ხელს უწყობს SESAR-ის პროექტების განხორციელებას ცენტრალურ ბაზაზე.
  • ხელს უწყობს დამხმარე სერვისების დაშლას, დანაწევრებას.
  • საშუალებას აძლევს სერვისის პროვაიდერებს და ATM მწარმოებლებს, რომ იმუშაონ ერთად, რათა აწარმოონ სერვისი, რომელიც იქნება ნაციონალურ საზღვრებს მიღმა, ევროპულ დონეზე.
  • ხდის ბაზარს კონკურენტუნარიანს.
  • საშუალებას იძლევა განხორციელდეს სერვისები, რომელიც დაფუძნებული იქნება კონტრაქტებზე ევროკონტროლსა და სერვისის პროვაიდერებს შორის.

ევროკონტროლმა შეიმუშავა ცენტრალიზებული მომსახურებების შემდეგი პროექტები:

CS#1
ფრენის გეგმისა და აეროპორტის სლოტების თანმიმდევრულობის სერვისი (FAS).

CS#2
4D ტრაექტორიის ფრენის პროფილის გაანგარიშება დაგეგმვის მიზნით. (4DPP)

CS#3
ევროპული სამეთვალყურეო სერვისი (ETKR)

CS#4
საჰაერო სივრცის უფრო მოქნილი და ფლექსიბური გამოყენების მხარდაჭერის სერვისი (AFUAS)

CS#5
ევროპის საჰაერო მოძრაობის მართვის ინფორმაციის მენეჯმენტის სერვისი (EAIMS)

CS#6-1
ერთიანი ქსელის რესურსების მართვის მომსახურება/გადამცემის კოდის ფუნქცია (CNR-TCF)

CS#6-2
ერთიანი ქსელის რესურსების მართვის მომსახურება/MODE S გამომკითხველი კოდის გამოყოფა (CNR-MICA)

CS#6-3
ერთიანი ქსელის რესურსების მართვის მომსახურება/რადიო სიხშირის ფუნქცია (CNR-RFF)

CS#6-4
ერთიანი ქსელის რესურსების მართვის მომსახურება/ევროპის შეტყობინებების გადაცემის დირექტივის სერვისი. (CNR-EMDS)

CS#6-5
ერთიანი ქსელის რესურსების მართვის მომსახურება/ევროპული IPS სისტემის საცავი (CNR-EIPR)

CS#6-6
ერთიანი ქსელის რესურსების მართვის მომსახურება/უშიშროების სერთიფიცირების მომსახურება (CNR-SCS)

CS#6-7
ერთიანი ქსელის რესურსების მართვის მომსახურება/ქსელის უშიშროების ოპერირება და კოორდინაცია (CNS-OCNS)

CS#7-1
ქსელის ინფრასტრუქტურის განხორციელების მონიტორინდისა და ანალიზის მომსახურება/Data-link კომუნიკაციის განხორციელების მონიტორინგი, აღჭურვილობის მონიტორინგი, TCAS და RVSM. (NIPS/CNS-PERF)

CS#7-2
ქსელის ინფრასტრუქტურის განხორციელების მონიტორინდისა და ანალიზის მომსახურება/1030/1090 რადიოსიხშირეთა რიგის შესრულება. (NIPS/SUR-RF)

CS#7-3
ქსელის ინფრასტრუქტურის განხორციელების მონიტორინდისა და ანალიზის მომსახურება/სატელიტური ნავიგაციის მონიტორინგი და პროგნოზირება.(NIPS/SAT-NAV)

CS#8
პანევროპული ქსელის მომსახურება. (PENS)

CS#9-1
მონაცემთა კომუნიკაციის სერვისები/სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა (DCS/TELE-INFRA)

CS#9-2
მონაცემთა კომუნიკაციის სერვისები/CPDLC,CM, ADS-C სერვერი (DCS/CCA-SERVER)

აღნიშნული მომსახურებებს ტენდერში გამარჯვებული სახელმწიფოები განახორციელებენ ევროკონტროლის წევრი 40 სახელმწიფოს მაშტაბით. აქედან გამომდინარე, საჰაერო მოძრაობის მართვის ინდუსტრია კონკურენტუნარიანობას იძენს. ამას თავის მხრივ დიდი გავლენა ექნება ხარჯების შემცირების და საჰაერო სივრცის მომხმარებლებისათვის უფრო ეფექტური სერვისის შეთავაზების კუთხით.

მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ლინკ

საინფორმაციო რესურსი: http://www.eurocontrol.int/

Advertisements