აეროპორტი

თანამედროვე აეროპორტი ტექნიკური თავალსაზრისით საინჟინრო-ტექნიკური მოწყობილობების რთულ კომპლექსს  წარმოადგენს, რომელიც მოიცავს აეროდრომს, სამგზავრო ტერმინალს, სატვირთო ტერმინალს, სამომსახურეო ტექნიკურ ტერიტორიას, აეროდრომის წინა ტერიტორიას და სხვას . იურიდიული თვალსაზრისით „აეროპორტი“ განისაზღვრება, როგორც ავიასაწარმო, რომელიც ახორციელებს მგზავრების, ხელბარგის, ტვირთის მიღებასა და გაგზავნას და საჰაერო ხომალდების მომსახურებას.  აეროპორტში ეროვნული წესები ითვალისწინებს საბაჟო-ადმინისტრაციული ფორმალობის დაცვას, როგორიცაა საბაჟო შემოწმება, სანიტარული-საკარანტინო კონტროლი, საპასპორტო კონტროლი და სპეციალური კონტროლი.

საბაჟო კონტროლი საბაჟო დეკლარაციის შევსების, საბაჟო დეკლარაციაში ტვირთის წარმოდგენის და საბაჟო ინსპექტორის მიერ პასპორტის შემოწმებისაგან შედგება .

სანიტარული-საკარანტინო კონტროლი პირად შემოწმებას, ჩამოფრენილი და გასაფრენი მგზავრების შემოწმებას (სამედიცინო სერთიფიკატი, რომელიც აუცილებელია ქვეყანაში ტრანზიტის შეტანისათვის) გულისხმობს. აცრების დამადასტურებელი სერთიფიკატის გარეშე მგზავრი შეიძლება არ დაიშვას გაფრენისთვის.

საპასპორტო კონტროლი კი, ჩამოსასვლელი და წამსვლელი ვიზების სინამდვილის შემოწმებასა და  განსაკუთრებულ შემთხვევაში  ტრანზიტული ვიზის არსებობის დადასტურებას მოიცავს.

რაც შეეხება სპეციალური კონტროლს, აქ იგულისხმება მგზავრების  შემოწმება ფრენის უსაფრთხოებისათვის (მგზავრის ნივთების შემოწმება საჰაერო ხომალდში ჩასხდომამდე).